การทำนา

posted on 07 Jul 2011 11:33 by nantza
    การทำนา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน
 

ปัจจัยในการทำนา

ภาพ:Tumna_2.jpg


         สำหรับการทำนาในประเทศไทยมีปัจจัยหลัก 2 ประการ เป็นพื้นฐานของการทำนาและเป็นตัวกำหนดวิธีการปลูกข้าว และพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการทำนาด้วยหลัก 2 ประการ คือ

         1. สภาพพื้นที่ ( ลักษณะเป็นพื้นที่สูงหรือต่ำ ) และภูมิอากาศ

         2. สภาพน้ำสำหรับการทำนา

         ฤดูทำนาปีในประเทศไทยปกติจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคมถึงกรกฏาคม ของทุกปี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน เมื่อ 3 เดือนผ่านไป ข้าวที่ปักดำหรือหว่านเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว ส่วนนาปรัง สามารถทำได้ตลอดปี เพราะพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อข้าวเจริญเติบโตครบกำหนดอายุก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้

 การทำนามีหลักสำคัญ คือ

การเตรียมดิน

ภาพ:Tumna_3.jpg


         ก่อนการทำนาจะมีการเตรียมดินอยู่ 3 ขั้นตอน

         1. การไถดะ เป็นการไถครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่กระทงนา (กรณีที่แปลงนาเป็นกระทงย่อยๆ หลายกระทงในหนึ่งแปลงนา) เมื่อไถดะจะช่วยพลิกดินเพื่อให้ดินชั้นล่างได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจน และเป็นการตากดินเพื่อทำลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด การไถดะจะเริ่มทำเมื่อฝนตกครั้งแรกในปีฤดูกาลใหม่ หลังจากไถดะจะตากดินเอาไว้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์

 

ภาพ:Tumna_6.jpg


         2. การไถแปร หลังจากที่ตากดินเอาไว้พอสมควรแล้ว การไถแปรจะช่วยพลิกดินที่กลบเอาขึ้นการอีกครั้ง เพื่อทำลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่ และเป็นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง จำนวนครั้งของการไถแปรจึงขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัชพืช ลักษณะดินและระดับน้ำ ในพื้นที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วจะไถแปรเพียงครั้งเดียว

         3. การคราด เพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากกระทงนา และย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีก จนเหมาะแก่การเจริญของข้าว ทั้งยังเป็นการปรับระดับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอ เพื่อสะดวกในการควบคุม ดูแลการให้น้ำ

  การปลูก

ภาพ:Tumna_9.jpg


         การปลูกข้าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง ได้แก่ การทำนาหยอดและนาหว่าน และ การเพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อน แล้วนำต้นอ่อนไปปลูกในที่อื่นๆ ได้แก่ การทำนาดำ

  การทำนาหยอด

ภาพ:Tumna_10.jpg


         การทำนาหยอด เป็นวิธีการปลูกข้าวที่อาศัยน้ำฝน หยอดเมล็ดข้าวแห้ง ลงไปในดินเป็นหลุมๆ หรือโรยเป็นแถวแล้วกลบฝังเมล็ดข้าว เมื่อฝนตกลงมาดินมีความชื้นพอเหมาะ เมล็ดก็จะงอกเป็นต้น นิยมทำในพื้นที่ข้าวไร่ หรือนาในเขตที่การกระจายของฝนไม่แน่นอน แบ่งเป็น 2 สภาพ ได้แก่

         - นาหยอดในสภาพข้าวไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่มักเป็นที่ลาดชัน เช่น ที่เชิงเขาเป็นต้น ปริมาณน้ำฝนไม่แน่นอน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเตรียมดินได้ จึงจำเป็นต้องหยอดข้าวเป็นหลุม

         - นาหยอดในสภาพที่ราบสูง เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาหรือหุบเขา การหยอดอาจหยอดเป็นหลุมหรือใช้เครื่องมือหยอด หรือโรยเป็นแถวแล้วคราดกลบ นาหยอดในสภาพนี้ให้ผลผลิตสูงกว่านาหยอดในสภาพไร่มาก

 การหว่านข้าวแห้ง

ภาพ:Tumna_4.jpg


         แบ่งตามช่วงระยะเวลาของการหว่านได้ 3 วิธี คือ

         การหว่านหลังขี้ไถ ใช้ในกรณีที่ฝนมาล่าช้าและตกชุก มีเวลาเตรียมดินน้อย จึงมีการไถดะเพียงครั้งเดียวและไถแปรอีกครั้งหนึ่ง แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงหลังขี้ไถ เมล็ดพันธุ์อาจเสียหายเพราะหนู และอาจมีวัชพืชในแปลงนามาก

         การหว่านคราดกลบ เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด จะทำหลังจากที่ไถแปรครั้งสุดท้ายแล้วคราดกลบ จะได้ต้นข้าวที่งอกสม่ำเสมอ

         การหว่านไถกลบ มักทำเมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องหว่าน แต่ฝนยังไม่ตกและดินมีความชื้นพอควร หว่านเมล็ดข้าวหลังขี้ไถแล้วไถแปรอีกครั้ง เมล็ดข้าวที่หว่านจะอยู่ลึกและเริ่มงอกโดยอาศัยความชื้นในดิน

 

ภาพ:Tumna_11.jpg


         การหว่านข้าวงอก (หว่านน้ำตม) เป็นการหว่านเมล็ดข้าวที่ถูกเพาะให้รากงอกก่อนที่จะนำไปหว่านในที่ที่มีน้ำ ท่วมขัง เพราะหากไม่เพาะเมล็ดเสียก่อน เมื่อหว่านแล้วเมล็ดข้าวอาจเน่าเสียได้ การเพาะข้าวทอดกล้า ทำโดยการเอาเมล็ดข้าวใส่กระบุง ไปแช่น้ำเพื่อให้เมล็ดที่มีน้ำหนักเบาหรือลีบลอยขึ้นมาแล้วคัดทิ้ง แล้วนำเมล็ดถ่ายลงในกระบุงที่มีหญ้าแห้งกรุไว้ หมั่นรดน้ำเรื่อยไป อย่าให้ข้าวแตกหน่อ แล้วนำไปหว่านในที่นาที่เตรียมดินไว้แล้ว วิธีการการปลูกข้าวโดยการหว่านข้าวแห้งหรือหว่านสำรวย

         การใส่ปุ๋ย ข้าวที่ปลูกในช่วงฝนแล้ง เป็นการปลูกข้าวล่าช้ากว่าฤดูกาลมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยช่วยเร ่งให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตได้เต็มที่ จึงจะทำให้ได้ผลผลิตสูงใกล้เคียงกับการทำนาดำตามฤดูกาลปกติ

 

ภาพ:Tumna_5.jpg


         การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1

         ในพื้นที่ดินเหนียวให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0, 18-22-0 หรือ 20-20-0 สูตรใดสูตรหนึ่งในอัตราไร่ละ 25 กก. ในดินทรายให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ในอัตราไร่ ละ 25 กก. โดยใส่ปุ๋ยหลังจากข้าวงอกแล้ว 5-6 วัน

         การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2

         ให้ใส่ปุ๋ยหลังจากข้าวงอกแล้ว 40-45 วัน โดยใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต หรือแอมฮมเนียมคลอไรด์ ไร่ละ 25-30 กก. หรือปุ๋ยยูเรีย ไร่ละ 10-15 กก. ในการใส่ปุ๋ยควรจะคำนึงถึงว่าดินจะต้องเปียกแฉะหรือมีน้ำขังไม่ควรเกิน 20 เซ็นติเมตร ถ้าหากดินแห้งหรือระดับน้ำมาก กว่านี้ ให้เลื่อนการใส่ปุ๋ยออกไปมิฉะนั้นจะทำให้การใช้ปุ๋ยไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการสูญเสียปุ๋ย ทำให้ต้นข้าวได้รับปุ๋ย ไม่พอเพียง ผลผลิตจะต่ำ

 การทำนาดำ

ภาพ:Tumna_7.jpg


         เป็นการปลูกข้าวโดยเพาะเมล็ดให้งอกและเจริญเติบโตในระยะหนึ่ง แล้วย้ายไปปลูกในที่หนึ่ง สามารถควบคุมระดับน้ำ วัชพืชได้ การทำนาดำแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ

         การตกกล้า เพาะเมล็ดข้าวเปลือกให้มีรากงอกยาว 3 - 5 มิลลิเมตร นำไปหว่านในแปลงกล้า ช่วงระยะ 7 วันแรก ต้องควบคุมน้ำไม่ให้ท่วมแปลงกล้า และจะสามารถถอนกล้าไปปักดำได้เมื่อมีอายุประมาณ 20 - 30 วัน

         การปักดำ ชาวนาจะนำกล้าที่ถอนแล้วไปปักดำในแปลงปักดำ ระยะห่างระหว่างกล้าแต่ละหลุมจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะของดิน คือ ถ้าเป็นนาลุ่มปักดำระยะห่าง เพราะข้าวจะแตกกอใหญ่ แต่ถ้าเป็นนาดอนปักดำค่อนข้างถี่ เพราะข้าวจะไม่ค่อยแตกกอ

  การเก็บเกี่ยว

ภาพ:Tumna_8.jpg


         หลังจากที่ข้าวออกดอกหรือออกรวงประมาณ 20 วัน ชาวนาจะเร่งระบายน้ำออก เพื่อเป็นการเร่งให้ข้าวสุกพร้อมๆ กัน และทำให้เมล็ดมีความชื้นไม่สูงเกินไป จะสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากระบายน้ำออกประมาณ 10 วัน ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยว เรียกว่า ระยะพลับพลึง คือสังเกตที่ปลายรวงจะมีสีเหลือง กลางรวงเป็นสีตองอ่อน การเก็บเกี่ยวในระยะนี้จะได้เมล็ดข้าวที่มีความแข็งแกร่ง มีน้ำหนัก และมีคุณภาพในการสี

  การนวดข้าว

ภาพ:Tumna_1.jpg


         หลังจากตากข้าว ชาวนาจะขนเข้ามาในลานนวด จากนั้นก็นวดเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง บางแห่งใช้แรงงานคน บางแห่งใช้ควายหรือวัวย่ำ แต่ปัจจุบันมีการใช้เครื่องนวดข้าวมาช่วยในการนวด

  การเก็บรักษา

ภาพ:Tumna_12.jpg

 

  • เมล็ดข้าวที่นวดฝัดทำความสะอาดแล้วควรตากให้มีความชื้นประมาณ 14% จึงนำเข้าเก็บในยุ้งฉาง ยุ้งฉางที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • อยู่ในสภาพที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การใช้ลวดตาข่ายกั้นให้มีร่องระบายอากาศกลางยุ้งฉางจะช่วยให้การถ่ายเทอา กศดียิ่งขึ้น คุณภาพเมล็ดข้าวจะคงสภาพดีอยู่นาน
  • อยู่ใกล้บริเวณบ้านและติดถนน สามารถขนส่งได้สะดวก
  • เมล็ดข้าวที่จะเก็บไว้ทำพันธุ์ ต้องแยกจากเมล็ดข้าวบริโภค โดยอาจบรรจุกระสอบ มีป้ายบอกวันบรรจุ และชื่อพันธุ์แยกไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งในยุ้งฉาง เพื่อสะดวกในการขนย้ายไปปลูก
  • ก่อนนำข้าวเข้าเก็บรักษา ควรตรวจสภาพยุ้งฉางทุกครั้ง ทั้งเรื่องความะอาดและสภาพของยุ้งฉาง ซึ่งอาจมีร่องรอยของหนูกัดแทะจนทำให้นกสามารถรอดเข้าไปจิกกินข้าวได้ รูหรือร่องต่าง ๆ ที่ปิดไม่สนิทเหล่านี้ต้องได้รับการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน

 

Comment

Comment:

Tweet

17d2 <a href="http://www.qdosarts.com/Ray-Ban-Rx-5121-Eyeglasses.html">Wayfarer Rayban</a>
7n3 3s8 9s8
pH2014baby1eByEast f955z

#939 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 16:46

17d2 <a href="http://www.qdosarts.com/Ray-Ban-Rx-5121-Eyeglasses.html">Wayfarer Rayban</a>
7n3 3s8 9s8
pH2014baby1eByEast f955z

#938 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 16:25

17d2 <a href="http://www.qdosarts.com/Ray-Ban-Rx-5121-Eyeglasses.html">Wayfarer Rayban</a>
7n3 3s8 9s8
pH2014baby1eByEast f955z

#937 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 16:18

52p0 <a href="http://www.griffithams.org.au/Jet-Set-Travel-Michael-Kors.html">Jet Set Travel Michael Kors</a>
7o1 2b9 7s4
pH2014baby1eByEast s386t

#936 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 15:42

52p0 <a href="http://www.griffithams.org.au/Jet-Set-Travel-Michael-Kors.html">Jet Set Travel Michael Kors</a>
7o1 2b9 7s4
pH2014baby1eByEast s386t

#935 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 15:21

52p0 <a href="http://www.griffithams.org.au/Jet-Set-Travel-Michael-Kors.html">Jet Set Travel Michael Kors</a>
7o1 2b9 7s4
pH2014baby1eByEast s386t

#934 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 15:14

53u3 <a href="http://www.cnpbrands.com.au/Rayban-Optical.html">Ray Ban Black Wayfarer</a>
9v1 1o3 5p4
pH2014baby1eByEast h449e

#933 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 14:16

53u3 <a href="http://www.cnpbrands.com.au/Rayban-Optical.html">Ray Ban Black Wayfarer</a>
9v1 1o3 5p4
pH2014baby1eByEast h449e

#932 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 13:56

53u3 <a href="http://www.cnpbrands.com.au/Rayban-Optical.html">Ray Ban Black Wayfarer</a>
9v1 1o3 5p4
pH2014baby1eByEast h449e

#931 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 13:48

01v7 <a href="http://www.learningplanet.com/subscribe/_notes/Michael+Kors+Mens.html">Michael Kors Mens</a>
4a8 9x5 1y0
pH2014baby1eByEast r676o

#930 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 13:16

01v7 <a href="http://www.learningplanet.com/subscribe/_notes/Michael+Kors+Mens.html">Michael Kors Mens</a>
4a8 9x5 1y0
pH2014baby1eByEast r676o

#929 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 12:56

77r0 <a href="http://www.qdosarts.com/Rayban-Wayfarer.html">Pink Raybans</a>
3g9 7n8 8t7
pH2014baby1eByEast r769i

#928 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 12:49

04s7 <a href="http://www.massagemebodyworks.com/stats/fong/Michael-Kors-Dresses.html">Sunglasses Michael Kors</a>
0d9 3s1 8f6
pH2014baby1eByEast s076e

#927 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 11:47

04s7 <a href="http://www.massagemebodyworks.com/stats/fong/Michael-Kors-Dresses.html">Sunglasses Michael Kors</a>
0d9 3s1 8f6
pH2014baby1eByEast s076e

#926 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 11:26

04s7 <a href="http://www.massagemebodyworks.com/stats/fong/Michael-Kors-Dresses.html">Sunglasses Michael Kors</a>
0d9 3s1 8f6
pH2014baby1eByEast s076e

#925 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 11:19

38j6 <a href="http://www.learningplanet.com/subscribe/_notes/Michael+Kors+Jackets.html">Michael Kors Jackets</a>
9s9 1d3 6m4
pH2014baby1eByEast x349b

#924 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 10:53

38j6 <a href="http://www.learningplanet.com/subscribe/_notes/Michael+Kors+Jackets.html">Michael Kors Jackets</a>
9s9 1d3 6m4
pH2014baby1eByEast x349b

#923 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 10:33

90x3 <a href="http://www.cnpbrands.com.au/Ray-Ban-Outlet.html">White Raybans</a>
1y8 7g0 9w6
pH2014baby1eByEast i710j

#922 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 10:26

27u4 <a href="http://www.oaklandaaup.org/resrestricted/stats/Michael-Kors-Bags-Uk.html">Michael Kors For Cheap</a>
6x0 5x8 4r9
pH2014baby1eByEast b818r

#921 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 09:20

27u4 <a href="http://www.oaklandaaup.org/resrestricted/stats/Michael-Kors-Bags-Uk.html">Michael Kors For Cheap</a>
6x0 5x8 4r9
pH2014baby1eByEast b818r

#920 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 09:00

32j4 <a href="http://www.griffithams.org.au/Michael-Michael-Kors-Watches.html">Michael Kors Watch Gold</a>
0l5 0m4 8j8
pH2014baby1eByEast d645r

#919 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 08:53

94l6 <a href="http://www.breweryage.com/newsite/subscribe/Michael-Kors-Coats.html">Michael By Michael Kors Dresses</a>
2b5 5e4 7f7
pH2014baby1eByEast s230t

#918 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 08:35

88r9 <a href="http://www.griffithams.org.au/Michael-Kors-Mk5188.html">Michael Kors Watches Discount</a>
0r2 6t9 8d0
pH2014baby1eByEast q721d

#917 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 08:17

10n3 <a href="http://www.citizenscampaign.org/p7irm/img/Michael-Kors-Outlet-Stores.html">Michael Kors Petites</a>
1h2 8b9 8y3
pH2014baby1eByEast b714v

#916 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 08:10

51q0 <a href="http://www.citizenscampaign.org/p7irm/img/Michael-Kors-Bags-Outlet.html">Michael Kors Watches For Men On Sale</a>
3d1 4y6 7q0
pH2014baby1eByEast t141n

#915 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 07:03

51q0 <a href="http://www.citizenscampaign.org/p7irm/img/Michael-Kors-Bags-Outlet.html">Michael Kors Watches For Men On Sale</a>
3d1 4y6 7q0
pH2014baby1eByEast t141n

#914 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 06:45

51q0 <a href="http://www.citizenscampaign.org/p7irm/img/Michael-Kors-Bags-Outlet.html">Michael Kors Watches For Men On Sale</a>
3d1 4y6 7q0
pH2014baby1eByEast t141n

#913 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 06:37

79u1 <a href="http://www.cnpbrands.com.au/Rayban-Sunglass.html">Rayban Sunglass</a>
7o9 4l9 5b8
pH2014baby1eByEast v792t

#912 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 06:23

02z8 <a href="http://www.centralwasteoil.com/restricted/logs/Michael-Kors-Mens-Watches.html">Michael Kors Online Shop Deutschland</a>
5z6 3i6 7u6
pH2014baby1eByEast x472r

#911 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 06:04

90v7 <a href="http://www.griffithams.org.au/Cheap-Michael-Kors-Bags.html">Michael Kors Purses On Sale</a>
9g1 6z6 6n6
pH2014baby1eByEast v577h

#910 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 05:58

91j0 <a href="http://www.cnpbrands.com.au/Ray-Ban-Wholesale.html">Ray Ban Warrior</a>
3b5 2y1 2r6
pH2014baby1eByEast k532t

#909 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 04:45

91j0 <a href="http://www.cnpbrands.com.au/Ray-Ban-Wholesale.html">Ray Ban Warrior</a>
3b5 2y1 2r6
pH2014baby1eByEast k532t

#908 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 04:26

91j0 <a href="http://www.cnpbrands.com.au/Ray-Ban-Wholesale.html">Ray Ban Warrior</a>
3b5 2y1 2r6
pH2014baby1eByEast k532t

#907 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 04:20

96s7 <a href="http://www.cnpbrands.com.au/Rayban-Repair.html">Rayban Repair</a>
2s1 5b3 7c0
pH2014baby1eByEast y759j

#906 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 04:09

96s7 <a href="http://www.cnpbrands.com.au/Rayban-Repair.html">Rayban Repair</a>
2s1 5b3 7c0
pH2014baby1eByEast y759j

#905 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 03:51

50d0 <a href="http://www.griffithams.org.au/Michael-Kors-Astor-Bag.html">Michael Kors Astor Bag</a>
3z1 6a5 3s1
pH2014baby1eByEast v644f

#904 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 03:44

26p0 <a href="http://www.griffithams.org.au/Michael-Kors-Watches-Women.html">Michael Kors Watches Women</a>
9y3 1n3 8t4
pH2014baby1eByEast e224f

#903 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 02:27

26p0 <a href="http://www.griffithams.org.au/Michael-Kors-Watches-Women.html">Michael Kors Watches Women</a>
9y3 1n3 8t4
pH2014baby1eByEast e224f

#902 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 02:07

26p0 <a href="http://www.griffithams.org.au/Michael-Kors-Watches-Women.html">Michael Kors Watches Women</a>
9y3 1n3 8t4
pH2014baby1eByEast e224f

#901 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 02:01

53o6 <a href="http://www.portaldemula.es/empresa/logos/Purses-Michael-Kors.html">Michael Kors Quilted Bag</a>
4a5 5y7 4m8
pH2014baby1eByEast g566w

#900 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 01:53

53o6 <a href="http://www.portaldemula.es/empresa/logos/Purses-Michael-Kors.html">Michael Kors Quilted Bag</a>
4a5 5y7 4m8
pH2014baby1eByEast g566w

#899 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 01:33

81y4 <a href="http://www.griffithams.org.au/Michael-Kors-Boot.html">Michael Kors Watches Women</a>
7z4 1p0 5d1
pH2014baby1eByEast e092l

#898 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-11 01:26

49n4 <a href="http://www.oranges-bio.net/fancybox/Michael-Kors-Usa.html">Michael Kors Hobo Bag</a>
8h0 1a8 1m7
pH2014baby1eByEast r839w

#897 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-11 00:05

49n4 <a href="http://www.oranges-bio.net/fancybox/Michael-Kors-Usa.html">Michael Kors Hobo Bag</a>
8h0 1a8 1m7
pH2014baby1eByEast r839w

#896 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-10 23:46

49n4 <a href="http://www.oranges-bio.net/fancybox/Michael-Kors-Usa.html">Michael Kors Hobo Bag</a>
8h0 1a8 1m7
pH2014baby1eByEast r839w

#895 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-10 23:39

98k4 <a href="http://www.2apublic.com/tiendaonline2009/pages/Michael-Kors-Uk.html">Michael Kors Python Bag</a>
7g7 7a6 5f3
pH2014baby1eByEast c233u

#894 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-10 23:33

98k4 <a href="http://www.2apublic.com/tiendaonline2009/pages/Michael-Kors-Uk.html">Michael Kors Python Bag</a>
7g7 7a6 5f3
pH2014baby1eByEast c233u

#893 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-10 23:12

42f6 <a href="http://www.acappliancepros.com/images/banner/Rose-Gold-Michael-Kors-Watch.html">Rose Gold Michael Kors Watch</a>
5g9 6i2 9q0
pH2014baby1eByEast d887a

#892 By (192.99.0.94|192.99.0.94) on 2014-03-10 23:06

14o2 <a href="http://www.griffithams.org.au/Michael-Kors-Pink-Watch.html">Michael Kors Pink Watch</a>
2j1 8e2 6c2
pH2014baby1eByEast h513t

#891 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-10 21:45

14o2 <a href="http://www.griffithams.org.au/Michael-Kors-Pink-Watch.html">Michael Kors Pink Watch</a>
2j1 8e2 6c2
pH2014baby1eByEast h513t

#890 By (198.27.68.174|198.27.68.174) on 2014-03-10 21:25